The Team

Faculty Members

Prof. (Dr) Ved Kumari
Head and Dean, Faculty of Law
Dr. Apeksha Kumari
Faculty Member

Ms. Anumeha Mishra
Faculty Member

Dr. Narender
Nagarwal
Convener
Dr. Arti Aneja
Faculty Member
Mr. Dinesh Dayma
Faculty Member
Dr. Kiran Gupta
Faculty Member

Dr. Daya Devi
Faculty Member

Dr. Alok Sharma
Faculty Member

Dr. Kailash Jeenger
Faculty Member

Student Members

Aarti Lata
Govind Hari Lath
Maulik Narang
Ravina
Shiva Narang
Vishal Joshi
Altaf Bhutia
Himanshu
Mohd. Imran
Riya Prakash
Somya Sirohi

Aman Akhtar
Jitender Singh
Monica Yadav
Sandeep Indora
Srishty Jaura
Anand Kumar
Krishnan Aggarwal
Pradeep Gulrajani
Saurabh Kr Yadav
Unnati Goel